+36 70 905 1195 info@rva.hu

ETIKAI KÓDEX - ÜGYFÉLVÉDELEM - PANASZ BEJELENTÉS

ETIKAI KÓDEX

Az RVA Group vezető szervezete a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (European Microfinance Network – EMN) tagjaként elfogadta a hálózat alábbi etikai kódexét.

 

 

 

 

 Az EMN tagjai minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy egy hitelt csak abban az esetben hosszabbítsanak meg, ha a hitelfelvevő a törlesztési képességét bizonyítani tudja, és a hitel hatására a hitelfelvevők nem adósodnak el túlzott mértékben. Hasonlóképpen a szolgáltatók kellő módon gondoskodnak arról, hogy az alacsony jövedelmű ügyfelek számára felajánlott nem hitel jellegű pénzügyi termékek (mint pl. biztosítások) megfelelőek legyenek.

 

 Az EMN tagjainak tevékenysége átlátható. A pénzügyi termékek árképzése, feltételei (ideértve a kamatköltségeket, biztosítási díjakat, egyéb díjakat, stb.) átláthatóak, az ügyfelek számára érthető formában vannak közzétéve, az ügyfelek számára elérhetőek, és lehetővé teszi az EMN tagok számára a fenntarthatóság elérését.

 

 Az EMN tagok nem alkalmaznak sértő és kényszerítő erejű behajtási gyakorlatot. A behajtási gyakorlatok egyensúlyt tartanak a nem teljesítő hitelek behajtására irányuló felelősség és azon kedvezményezettek jogai között, akik számára a kötelezettségek teljesítése problémát jelent.

 

 Az EMN tagok dolgozói magas etikai normák szerint járnak el a mikrofinanszírozási ügyfelekkel való együttműködés során, és a szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy megfelelő biztonsági intézkedésekkel rendelkezzenek a korrupció vagy az ügyfelekkel való helytelen bánásmód felderítésére és korrigálására.

 

 Az EMN tagok időszerű és rugalmasan reagáló mechanizmusokkal rendelkeznek az ügyfelek panaszainak lekezelésére és problémáinak megoldására.
• A rábízott vagyontárgyak védelme. Az EMN tagok megvédik az ügyfelek által rájuk bízott vagyontárgyakat (megtakarításokat, garanciákat, pénzalapokat).

 

Tiszteletben tartják az ügyfelek bizalmas adatait, melyeket az ügyfél kifejezett hozzájárulása nélkül nem lehet egyéb célokra felhasználni (miközben a pénzügyi szolgáltatók fontos szerepet játszanak abban, hogy az ügyfelek minél jobban kiaknázhassák a hitelezési múltjuk összeállításából származó előnyöket).

 

 Az EMN tagok támogatják és tiszteletben tartják a nemek közötti egyenlőség és diszkrimináció-mentesség alapelvét a dolgozóikkal és ügyfeleikkel való kapcsolataikban.

 

 Az EMN tagok figyelembe veszik a fenntartható fejlődés alapelveit, és támogatják a környezetvédelemmel és fejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseket.

 

 

 

 mindent megtesz annak érdekében, hogy tagjai betartsák a fenti alapelveket. Amennyiben az EMN tagok nem tudnak eleget tenni egy vagy több alapelvnek, arról egyértelmű magyarázatot kell adniuk.

 

 

Az EMN nem támogat olyan szervezeteket és egyéneket, illetve nem működik együtt olyan szervezetekkel és egyénekkel, továbbá nem nyújt szolgáltatást olyan szervezetek és egyének részére, amelyek

 

• vállalkozásukon keresztül, vagy egyénileg olyan tevékenységet végeznek, amely nincsen összhangban a munkakörülményekről vagy emberi jogokról szóló nemzetközi egyezményekkel és megállapodásokkal (különös tekintettel a megfelelő fizetéssel, gyermekmunkával, a nők kizsákmányolásával vagy szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos visszaélésekre); 

 

• vállalkozásukon keresztül, vagy egyénileg olyan tevékenységet végeznek, amely ártalmas és káros a környezetre, mint pl. a természeti kincsek törvényellenes kitermelése, vagy túlzott mértékű kitermelése, illetve a környezet szükségtelen vagy túlzott szennyezése;

 

• vállalkozásukon keresztül, vagy egyénileg olyan tevékenységet végeznek, amely törvénytelen vagy sérti az elterjedt társadalmi-kulturális feltételeket, és bomlasztja a korrekt és egyenlő társadalmat;

 

• vállalkozásukon keresztül, vagy egyénileg olyan tevékenységet végeznek, amelyről biztonsággal megállapítható, hogy sérti az egyén érdekeit, illetve az emberi jogokat;

 

• nem tartják be a helyi társadalmi, adópolitikai és munkaügyi törvényeket, jogszabályokat és előírásokat;

 

• nem gondoskodnak arról, hogy munkatársaik, dolgozóik vagy munkásaik a munkát megfelelő körülmények között végezzék.

 

AZ EMN semmilyen módon nem vesz részt olyan ügyletekben, amelyeket etikátlannak vagy ellenőrizhetetlennek lehet értelmezni, továbbá általánosan elfogadott beszerzési eljárásokhoz és etikai normákhoz tartja magát, valamint teljes átláthatóságra törekszik.

 

 

Az EMN felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénylők és igénybe vevők, valamint a szolgáltatásokat nyújtók irányába.

 

• Az EMN a helyi normák, értékek, jogszabályok és törvények értelmében alkalmazza személyzetét, dolgozóit és munkatársait fajra, nemre, vallási hovatartozásra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül, és a helyileg elfogadott normák szerinti díjazásban részesíti őket; 

 

• Promóciós tevékenységei során az EMN semmiképpen sem költi rossz hírét azoknak, akik szolgáltatásokat igényelnek, és abban részesülnek, illetve azoknak, akiktől az EMN szolgáltatásokat kap, igényel vagy fogad el;

 

• Promóciós tevékenységei során az EMN elfogulatlanul és túlzások nélkül hivatkozik tevékenységeire és/vagy eredményeire;

 

• Az EMN ügyvezetése nemzetközi normák szerint jön létre és működik, és teljes átláthatóságra törekszik;

 

• Az EMN titkársága egyértelmű, átlátható és nyilvános eljárást vezet be a költségvetés különböző projektekre történő felosztása céljából, és valamennyi tagnak egyforma lehetőséget biztosít a részvételre. A titkárság egyértelműen meghatározza a jogosultsági kritériumokat és közzéteszi az eredményeket;

 

• Az EMN munkatársai (legyenek azok korábbi munkatársak, önkéntesek vagy szabadúszók) aláírják a jelen Etikai Kódexet, és betartják azt;

 

• A jelen Etikai Kódexet megsértő munkatársak ellen (legyenek azok korábbi munkatársak, önkéntesek vagy szabadúszók) megfelelő intézkedéseket tesz az irányadó munkajogi törvényeknek és a szerződésben rögzítetteknek megfelelően;

 

• Az EMN munkatársainak (legyenek azok korábbi munkatársak, önkéntesek vagy szabadúszók) rokonait, barátait vagy ismerőseit az EMN csak az Igazgatóság jóváhagyásával alkalmazhatja és/vagy léphet vele szerződéses kapcsolatba (munkavállalói, önkéntesi vagy szabadúszói minőségben), a szerződés feltételeinek teljes körű átvilágítását és a feladatok meghatározását követően;

 

 

• Az Igazgatóság tagjai díjazás nélkül végzik tevékenységüket. Az Igazgatóság tagjaként vagy az EMN képviseletében az EMN számára történő munkavégzés közben felmerült közvetlen költségeket az EMN megtéríti a tagszervezetek képviselői számára (mint pl. utazási költség, kommunikáció, ellátás, dokumentumok sokszorosítása, képviselet, és egyéb költségek); 

 

• Az Igazgatóságban résztvevő tagszervezetekkel nem köthet közvetlen szerződést az EMN szolgáltatások nyújtására;

 

• Az Igazgatóságban résztvevő tagszervezetek szabadon részt vehetnek az EMN által vezetett, koordinált és irányított, az EMN tagjaiból álló vagy általuk létrehozott konzorciumokban;

 

• Az EMN Igazgatóságában szolgálatot teljesítő tagszervezetek képviselői személyesen nem felügyelhetik, irányíthatják vagy vezethetik az EMN tagjaiból álló konzorciumokat, amelyek az EMN által vezetett, irányított, koordinált vagy kezelt projekteket és programokat vállaltak magukra.

 

 

 

• Az EMN meghatározza azt a panaszkezelési eljárást, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy kérdéseket tegyen fel, panaszokat vagy vádakat nyújtson be a jelen Etikai Kódex megsértéséve kapcsolatban; 

 

 • Az EMN minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy valamennyi érdekelt felet tájékoztassa a jelen Etikai Kódexről.

 

ÜGYFÉLVÉDELEM

Az RVA Group vezető szervezete a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a nemzetközi SMART CAMPAIGN-hoz csatlakozva elfogadta az itt deklerált ügyfélvédelmi irányelveket.

 

A SMART (intelligens) mikrofinanszírozás árképzése és pénzügyi termékeinek feltétel rendszere teljes mértékben átlátható. A SMART mikrofinanszírozás ügyel arra, hogy az ügyfelek csak akkora hitelt vegyenek fel, amelyet biztosan vissza is tudnak fizetni, illetve hogy csak olyan termékeket vegyenek igénybe, amelyre ténylegesen szükségük van. A SMART mikrofinanszírozás tisztességes behajtási gyakorlatot és magas etikai normákat alkalmaz az ügyfelekkel való bánásmódjában. A SMART mikrofinanszírozás lehetőséget nyújt az ügyfelek számára, hogy hatékonyabb kiszolgálásuk érdekében panaszaiknak hangot adjanak. A SMART mikrofinanszírozás biztosítja, hogy az ügyfelek adatait bizalmasan kezelik. 

A SMART mikrofinanszírozás alapvető Ügyfélvédelmi alapelveket határozott meg annak érdekében, hogy segítse a mikrofinanszírozókat a jó etikai normák gyakorlásában. Az Ügyfélvédelmi alapelvek tartalmazzák a mikrofinanszírozó intézettel üzleti kapcsolatba kerülő ügyfelek minimális elvárásait. Ezek az alapelvek a szolgáltatók, nemzetközi hálózatok és országos mikrofinanszírozó szervezetek úttörő munkájából születtek, akiknek az volt a célja, hogy ügyfélközpontú etikai kódexet és gyakorlatokat dolgozzanak ki. A mikrofinanszírozók egyetértenek abban, hogy a pénzügyi szolgáltatóknak be kell tartaniuk ezeket az alapelveket:

 A szolgáltatók minden olyan ésszerű lépést megtesznek annak biztosítására, hogy a hitelfelvevő csak akkor jusson hitelhez, ha megfelelően demonstrálta törlesztő képességét, és a hitel nem okozza a hitelfelvevő túlzott mértékű eladósodottságát. Hasonlóképpen a szolgáltatók csak az ügyfél számára megfelelő, nem hitel jellegű pénzügyi termékeket (mint pl. biztosítás) kínálnak az ügyfélnek.

 A pénzügyi termékek árképzése, feltételei (ideértve a kamatlábakat, biztosítási díjakat, egyéb díjakat, stb.) átláthatóak és érthető módon van közzétéve az ügyfél számára. A felelős árképzés azt jelenti, hogy a feltételeket az ügyfelek megengedhetik maguknak, illetve a pénzintézet számára a fenntarthatóságot biztosítják.

 A szolgáltatók adósság behajtási gyakorlata nem lehet durva vagy kényszerítő jellegű.

 A pénzügyi szolgáltatók dolgozói betartják a magas etikai normákat az ügyfelekkel folytatott párbeszéd során, és a szolgáltatók megfelelő garanciákat vezetnek be a korrupció vagy a rossz bánásmód megelőzésére, kinyomozására és korrigálására.

 A szolgáltatók olyan mechanizmussal rendelkeznek, amely alkalmas a problémák időben és megfelelő módon történő lekezelésére.

 Az ügyfelek adatait tiszteletben tartják a hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően, és az ügyfelek adatait nem használják fel más célra az ügyfél kifejezett hozzájárulása nélkül.

PANASZ BEJELENTÉS

Az űrlap segítségével elküldheti észrevételeit, panaszait

Az RVA Group vezetése 30 napon belül minden bejelentést megvizsgál.